Over ons

De-Koepel moskee is in 2005 opgericht door moslims met Nederlands als moedertaal om vooral nieuwe moslims te begeleiden met hun eerste stappen in de islam alsook de nabije familie zoals de ouders en eventuele kinderen van een pas bekeerde moslim of nieuwe moslim de mogelijkheid bieden hun talrijke vragen te beantwoorden.

De-Koepel moskee wil alle vooroordelen en dogma’s over de islam weerleggen of ophelderen door het aanbieden van Nederlandstalige vrijdagpreken, lezingen, cursussen, groepsbezoeken, en dergelijke.

Verantwoordelijkheden die De-Koepel moskee op zich heeft genomen:

  • Een paar keer per jaar organiseert De-Koepel moskee speciaal voor nieuwe moslims, hun partners en geïnteresseerden een avond met een gastspreker. Op deze manier kunnen ze met elkaar kennismaken, steun zoeken en de sociale contacten verbeteren.
  • De-Koepel moskee is samen met het Belgisch Islamitisch Centrum (BIC) bevoegd om bekeringsaktes af te geven die aanvaardt worden België, Nederland en de meeste moslimlanden zoals Marokko, Tunisië, Egypte, Turkije, Saudi Arabië etc.
  • Uniek in Vlaanderen is dat alle vrijdagpreken in De-Koepel moskee volledig in het Nederlands zijn.
  • Via ‘vraag en antwoord’ wil De-Koepel moskee duidelijkheid verschaffen betreffende algemeen gestelde vragen. Stel jouw vragen via e-mail aan de.koepel@telenet.be.
  • Door De-Koepel moskee open te stellen voor groeps- en schoolbezoeken willen we de verstandhouding bevorderen tussen moslims en niet-moslims.
  • De-Koepel moskee geeft op regelmatige basis cursussen Arabisch voor beginners en gevorderden!
  • De-Koepel moskee is ook begaan met andere islamitische gemeenschappen en samen met het Belgisch Islamitisch Centrum (BIC) organiseert het op regelmatige basis lezingen in onder andere het Arabisch, Berbers en de Turkse taal.
  • Bovendien houdt De-Koepel moskee zich bezig met het steunen van allerlei projecten ten dienste van de arme en hulpbehoeftigen door middel van inzamelingen. Projecten waar al concreet resultaat mee geboekt is, is het plaatsen van een waterpomp in een dorp te Tanzania en Ghana. Bij inzamelingen voor rampen zoals in Palestina, aardbeving Haïti, overstroming Pakistan, hongersnood Hoorn van Afrika, enzovoort werd het geld gestort op de rekening van islamitische organisaties ter plaatse.
  • De-Koepel moskee wil een neutrale houding aannemen en neemt dus niet deel aan politieke debatten en dergelijke.

Geschiedenis

Rond de eeuwwisseling hebben enkele bekeerde Vlaamse moslims het heft in eigen handen genomen om verschillende bijeenkomsten te organiseren.

Deze bijeenkomsten hadden tot doel de onderlinge banden te verstevigen en elkaar te steunen. Deze periode was ook een verkenning naar de hedendaagse maatschappij en een zoektocht naar de eigen identiteit en ontplooiing in deze maatschappij.

Oprichting 'Vlaams Islamitisch Centrum' (VIC)

De bijeenkomsten hebben ertoe geleid dat de vereniging het ‘Vlaams Islamitisch Centrum’ (VIC) werd opgericht. Door deze oprichting kon men op wekelijkse basis ontmoetingen organiseren waarbij allerhande informatie werd uitgewisseld, voornamelijk over de eigen ervaringen i.v.m. het functioneren in de maatschappij als autochtone moslim en het functioneren als moslim in een overwegend allochtone moslimgemeenschap.

Deze leden hebben toen verschillende contacten gelegd met andere verenigingen. Uiteindelijk evolueerde het VIC naar een vereniging die zich ook ging toespitsen op andere activiteiten zoals multiculturele bijeenkomsten met Turkse en Marokkaanse moslims en werd er contact gezocht met andere Vlaamse en Waalse moslimverenigingen.

De metamorfose die het VIC uiteindelijk had ondergaan heeft geleid tot de opriching van De-Koepel vzw en een paar jaar later tot de oprichting van het Belgisch Islamitisch Centrum. Hieronder een korte beschrijving van de verschillende fases in de historie van De-Koepel moskee.

Oprichting De-Koepel vzw, 'fase 1'

De oprichting van De-Koepel vzw in 2005 werd voorafgegaan door een heleboel gebeurtenissen zoals hiervoor beschreven, en de uiteindelijke opstart gebeurde in een lokaal van de Turkse Buchari moskee te Antwerpen.

De-Koepel wilde nieuwe uitdagingen aangaan en startte toen met activiteiten zoals rituele dodenwassing, grafherstellingen, een ICT-boekenverkoop via de toen opgerichte website en dergelijke.

Deze prille periode van de nieuwe vereniging was zeer intensief en het ledenaantal groeide stelselmatig. Uiteindelijk werd de ruimte die we beschikbaar kregen in de Buchari moskee te klein en werd uitgeweken naar een nieuwe locatie te Merksem. De activiteiten die toen werden georganiseerd hadden nog meer draagwijdte en leidden naar een nog groter ledenaantal.

Onder deze activiteiten rekenen wij bijvoorbeeld de maaltijdverzorging bij Kamiano (daklozenondersteuning), de Special Olympics voor mindervalide broeders en zusters (begeleiding van het Marokkaans nationaal team), lezingen, lessen op woensdagavond, vrijdagavond en zondagnamiddag, de eerste bekeerlingendag op 4 maart 2007 en nog vele andere activiteiten.

Aankoop gebouw 'fase 2'

Uiteindelijk werd de beslissing genomen om naar fondsen te zoeken voor de aankoop van een eigen gebouw, omdat het gebouw in Merksem niet meer toereikend was voor de activiteiten die toen werden georganiseerd. Na lang zoeken kwamen we bij het Turkse Diyanet terecht die bereid waren ons te ondersteunen in de aankoop van een gebouw.

De nieuwe (en huidige) locatie werd het gebouw aan de Stenenbrug 11 te Borgerhout. In deze beginperiode werd ons door Diyanet een Nederlandstalige Turkse imam aangeboden, hierdoor konden voor het eerst Nederlandstalige vrijdagpreken gehouden worden.

Meer en meer begon in Antwerpen het nieuws van deze preken de ronde te doen, waardoor de gebedsruimte op het 1e verdiep te klein werd en de nood zich voordeed om zo snel mogelijk te starten met de verbouwingen op het gelijkvloers.

Verbouwing gebedsruimte 'fase 3'

In februari 2009 werd gestart met de verbouwing van het gelijkvloers. De bedoeling van deze werken was om op het gelijkvloers de gebedsruimte voor de mannen te creëren zodoende  dat de vrouwen het ganse 1e verdiep ter hunner beschikking kregen. Dankzij giften en de medewerking van vele vrijwilligers slaagde we er in om in 7 maanden tijd de volledige benedenverdieping te herinrichten en te voorzien van een sanitaire ruimte, bureau en een gebedsplaats voor meer dan 250 personen!

Ingebruikname gelijkvloers 'fase 4'

Tijdens de maand Ramadan van 2009 werd het gelijkvloers dan officieel in gebruik genomen! Al snel werd duidelijk dat de Nederlandstalige preken een grote aantrekking hadden op de Antwerpse moslimjeugd, waardoor zowel op vrijdag als op de feestgebeden de moskee te klein werd om alle bezoekers op te vangen.

Oprichting Belgisch Islamitisch Centrum (BIC) 'fase 5'

Ook werd duidelijk dat de activiteiten en de doelgroep van De-Koepel zich ver buiten de stadsgrenzen van Antwerpen bevonden.

Hierdoor ontstond de noodzaak om een nieuwe vzw op te richten die zich vooral ging focussen op de doelgroep die zich buiten Antwerpen bevond. Mede daarom werd voor de toepasselijke naam het ‘Belgisch Islamitisch Centrum’ gekozen.

Huur pand te Stenenbrug 9 'fase 6'

Om de grote aantallen bezoekers tijdens de vrijdagpreken op te vangen en hun comfort en veiligheid te garanderen werd in 2013 besloten om het vrijgekomen pand dat naast De-Koepel gelegen is te huren. Door middel van tv schermen is het mogelijk de preken te volgen vanuit deze nieuwe ruimte.

Oprichting De Palmboom 'fase 7'

Vanaf het moment dat De-Koepel het huidig pand betrad werd aandacht geschonken aan de jongste van ons door in het weekend lessen Arabisch, Koran en islam te voorzien. Door het enorme succes werd in de zomer van 2018 besloten om hiervoor een aparte vzw op te richten De Palmboom genaamd. Op deze manier kan De-Koepel zich in de eerste plaats blijven focussen op het begeleiden en te woord staan van nieuwe moslims en geïnteresseerden.

Heden en toekomst

Heden is de vereniging nog steeds volop in beweging en worden er tal van activiteiten georganiseerd. Er is veel enthousiasme en dynamiek aanwezig bij de tientallen vrijwilligers die de organisatie laten draaien.

Mede door het succes van de Nederlandstalige vrijdagpreken, zijn de gebouwen aan de Stenenbrug 9 en 11 te klein geworden waardoor we weer genoodzaakt zijn om op zoek te gaan naar een grotere locatie. Ook heeft dit ervoor gezorgd dat de verantwoordelijkheid zich niet alleen meer richt op pas bekeerde moslims, maar op alle moslims die de Nederlandse taal beter beheersen dan hun eigen moedertaal en/of het Arabisch!

Ons bestuur

bart

Voorzitter
+32 483 05 19 41

kim

Ondervoorzitter en penningmeester

nuri

Administratie

Onze partners

SAMEN voor natuur