Persbericht De-Koepel vzw

De-Koepel vzw betreurt de eenzijdige berichtgeving via nieuwsmedia betreffende de intrekking van de erkenning van de “islamitische geloofsgemeenschap De-Koepel” door minister Bart Somers.

De-Koepel is een moskeevereniging opgericht in 2005 door Vlaamse -vooral nieuwe- moslims vanuit heel Vlaanderen, met als hoofdactiviteit Nederlandstalige moslims te begeleiden, hen te voorzien van cursussen en vrijdagspreken in de eigen landstaal. De-Koepel vzw kent sinds jaar en dag een breder multi-etnisch publiek uit heel Vlaanderen.

Het bestuur van de vzw benadrukt dat deze altijd in orde is geweest met de wettelijke verplichtingen betreffende administratie en boekhouding. Jaarlijks leggen we onze boekhouding neer bij de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen en worden de Notulen van de algemene vergadering opgestuurd naar het District Borgerhout.

Er moet opgemerkt worden dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de vereniging “De-Koepel vzw”, die de erkenning heeft aangevraagd via haar bestuur en “de Islamitische geloofsgemeenschap De-Koepel” (elk met hun eigen ondernemingsnummer) waarvoor gezien de erkenningsvoorwaarden een comité samengesteld moet worden.

De-Koepel vzw stuitte echter op een administratief obstakel: de vzw bestaat uit leden uit heel Vlaanderen, terwijl de leden van het comité expliciet uit de beperkte gebiedsomschrijving verkozen moest worden, namelijk de stad Antwerpen. In 2014 heeft de vzw hiervoor een gemotiveerde gebiedsuitbreiding aangevraagd bij zowel de Moslimexecutieve, die dit positief adviseerde en dit voorlegde aan de Vlaamse en provinciale administraties van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Dit werd onder voorbehoud goedgekeurd door beide provinciebesturen, waarop de aanvraag werd overhandigd aan het ministerie van Justitie. De reden waarom de Erkende Islamitische Geloofsgemeenschap De Koepel (en niet De-Koepel vzw) haar erkenningsverplichtingen niet nakwam, geen jaarrekeningen neerlegde, geen verkiezingen voor de raad van bestuur (=comité) gehouden werden, geen rechtsgeldige vergaderingen of notulen opgesteld werden, geen verslagen van maatschappelijke betrokkenheid bezorgde aan de Vlaamse overheid, en niet informeerde over de imams die actief waren in de moskee is omdat De-Koepel vzw sinds 2014 gewacht heeft op het antwoord van de gebiedsuitbreiding.

Na 6 jaar vernamen we plots met grote verbazing de ommezwaai van de Vlaamse regering om de procedure tot uitbreiding van de gebiedsomschrijving stop te zetten, waardoor onze eigenheid enorm in het gedrang kwam.

We ontkrachten de beschuldigingen dat er nooit contact is geweest, gelet op het feit dat er juist wel een open communicatie bestond en bestaat tussen vzw De-Koepel en verschillende kabinetten. Onze raadsman heeft in april nog een aangetekend schrijven verstuurd naar de administratie van minister Bart Somers.

Onze activiteiten hebben meer dan een maatschappelijk karakter: de bezoeken van en de samenwerkingsverbanden met educatieve, ecologische, lokale, sociale, politieke en religieuze verenigingen staan vermeld op de website en zijn hier getuige van.

De vrijdagspreken en de cursussen zijn toegankelijk in vorm en inhoud: als enigste moskee in Vlaanderen worden zowel de preken als de cursussen volledig in het Nederlands verzorgd, weliswaar door imam-vrijwilligers, hier geboren en getogen.

Eerdere tenlasteleggingen over radicalisering en extremisme werden steeds ontkracht en bevestigd door nota’s van de Staatsveiligheid aan de stads- en provinciebesturen.

Tot op heden heeft De-Koepel nooit enige vorm van betoelaging ontvangen van de overheid na de erkenning van 2011, maar hebben procedurele processen ons meer gekost dan waar we recht op zouden hebben.

De berokkende imagoschade uit deze en eerdere berichtgevingen aan het adres van de vereniging is ongezien. Eveneens treft dit de algehele moslimgemeenschap omdat deze trend de opgebouwde bruggen en het vertrouwen aantastte.

Namens het bestuur van De-Koepel vzw