Vertrekkende vanuit plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel proberen De-Koepel moskee en het Belgisch Islamitisch Centrum bij te dragen in het bieden van onderwijs en opvoeding voor haar bezoekers en diens kinderen.

In het verleden werden er reeds lessen verzorgd en ook nu blijft de moskee en het centrum haar lokalen verder ter beschikking stellen voor Islamitisch Onderwijs.

Elk jaar vanaf september tot juni voorzien we lessen voor kinderen van 5 tot 15 jaar.

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 

Lees (Iqra)! In de naam van uw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen uit eenbloedklonter. Lees! En uw Heer is de meest Waardige, die onderwees met de pen. Hij onderwees de mens wat deze niet wist.

{De Heilige Qur’ân, Surah 96, Ayah 1 t/m 5}

In een overlevering, verhaald door Abu ‘d-Dardâ (moge Allah tevreden zijn over hem) zegt de Profeet (moge Allâhs gebeden en vrede met hem zijn)

Voorwaar, voor wie een weg kiest waarin hij naar kennis zoekt, zal Allah hem daarmee een weg naarhet Paradijs schenken.

 

En voorwaar, de engelen laten hun vleugels neerdalen vanwege hun tevredenheid met degene diekennis vergaart.En voorwaar, degenen die zich in de hemelen en op de aarde bevinden en de vissen in de zee vragenvoor hem om vergiffenis.

 

En voorwaar, de waarde van een geleerde tegenover die van de aanbidder, is de waarde van de vollemaan die in de nacht schijnt tegenover de rest van de planeten.

 

En voorwaar, de geleerden zijn de erfgenamen van de profeten.De profeten hebben namelijk geen dînâr of dirham (gouden of zilveren muntstukken) nagelaten, maar zijhebben kennis nagelaten.

 

Voorwaar, wie dat grijpt, hij heeft een overvloedig aandeel gegrepen.”

{verzameld door Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, ibn Mâdjah, ibn Hibbân en Al-

Bayhaqî}

Waarlijk, onder de boomsoorten bestaat er een boom die [het meest] lijkt op een Muslim, ... die zijn vruchten altijd blijft afwerpen en nooit zijn bladen verliest, … het is de palmboom! {Overgeleverd door Bukhârî en Muslim}

Als onderdeel van een positieve koerswijzing zal de naam van de Islamitisch Academie vanaf september 2013 veranderen in “De Palmboom”.

Wij hebben oprecht voor deze naam gekozen omwille van de vergelijking van de profeet SAWS en de vele voordelen waar deze boom over beschikt.

Een palmboom…

 • is een deugdzame boom waar alleen het deugdzame uit voortkomt. Zo bevat elk deel van de boom een waarde en is het wel voor iets bruikbaar. Niets ervan gaat verloren!
 • is een standvastige boom, die tot het einde volhardt en stevig blijft om steeds langer te worden en hoger te geraken, wat er ook gebeurt… Doorzettingsvermogen tot het bittere einde!
 • is een eenvoudige maar sierlijke  boom. Het is de enigste boom die niet uitzet of dunner wordt in dikte van de stam, die geen bladen verliest ondanks de omstandigheid. Je ziet, eenvoud siert en maakt je sterk!
 • is een vruchtdragende boom die zoete, mooie dadels voortbrengt. De vruchten gaan lang mee en zijn verrukkelijk voor jong en oud, in welk seizoen dan ook. Hoe ouder de boom, hoe lekkerder de vruchten!
 • is een boom die enkel groeit als de vruchtbare grond op een ideale manier deftig bewerkt en gecultiveerd wordt.

Dus, zo ook een Muslim: uit hem komt enkel het deugdzame voort, blijft hij of zij altijd standvastig om de nobele waarden en daden te bereiken, wordt hij gesierd door eenvoud en bescheidenheid en zijn de vruchten voor iedereen duidelijk zichtbaar in omgang, woord en daad.

Dit kan enkel indien de aarde waar de Muslim in opgroeit, optimaal besteed wordt: door zijn tijd en inspanning nuttig aangewend wordt, met de juiste personen omringd wordt en door de idealen na te streven en aan te leren.

Dit kan ons inziens, door de juiste wegen tot kennis begaanbaar te maken en de juiste sleutels mee te geven!


Elke onderwijsinstelling draagt een visie uit en probeert die ook uit te stralen. Door kansen te grijpen en uitdagingen aan te gaan proberen wij grenzen te verleggen en steeds hogerop te klimmen. Door samen te werken met belangrijke actoren en capabele krachten streven wij naar kwaliteit en efficiëntie.

Als Belgisch centrum is het belangrijk om te focussen op de identiteit van de leerling, om zichzelf te zien ontplooien in harmonie met zichzelf, als moslim en met de omgeving waarin hij of zij leeft. Uiteraard speelt een juiste overdracht van kennis en een persoonlijke begeleiding  hierbij een grote rol.

Als islamitisch centrum is het essentieel om te focussen hoe wij op een pedagogisch verantwoorde manier een jonge moslim-in-groei begeleiden. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op voornamelijk de ontwikkeling van drie kernelementen van de ideale moslim:

 1. Îmân: het bijschaven van de geloofsovertuiging en het geloof in Allâh, Zijn engelen, profeten, boeken, de Laatste Dag en de Goddelijke wilsbeschikking.
 2. Islâm: inzicht verwerven in de theorie en praktijk van de rituelen van aanbidding en de achterliggende wijsheden erachter.
 3. Ihsân: de waarde en het belang van het nastreven van perfectie in alle onderdelen die van jou de perfecte mens kunnen maken (nobele omgangsvormen, zuiverheid in eer en geweten, zelfreflectie, … met een bewustzijn en reële ervaring dat Allah centraal staat).

Als Academie ijveren wij ervoor om de lessen te verstrekken in een ideale omgeving waarbij de liefde voor mens en religie centraal staan. Hierbij vormen respect voor de leerkracht, de leerling en de kennis een basis om zich te kunnen ontplooien in een tijd en omgeving waar religieuze kennis als irrelevant beschouwd wordt, wat minder waar is.

Vertrekkende van de islamitische plicht om nuttige kennis te zoeken en het door te geven, zal het Belgisch-Islamitisch-Centrum een nieuwe weg opwandelen vanaf 2013-14. Met een nieuw geselecteerd team leerkrachten beloven wij elke leerling op te volgen en te begeleiden om een bepaald pedagogisch-educatief parcours te doorlopen.

Tijdens de schoolcarrière zullen slechts drie vakken gedoceerd worden, opdat de leerlingen een goed gevulde bagage meekrijgen, die hen verder moet stimuleren om de reis naar kennis voort te zetten. Deze vakken zijn met name:

 1. het Arabisch, als sleutel tot de kern van de Islamitische kennis (Qur’an, overleveringen, verklaringen, …)  wordt van het eerste jaar al aangeleerd om de vaardigheden (spreken schrijven luisteren [begrijpend] lezen) te laten ontwikkelen. Beginnend bij een juiste houding van de pen, via de uitspraak naar een liefde voor de Arabische taal wordt stapsgewijs de inzicht in de grammatica, de zinsbouw en een basiswoordenschat meegegeven.
 2. Islamitisch Opvoeding: dit vak is ruim invulbaar en omvat de belangrijkste thema’s, aangepast aan de noden van de klas (aanbidding, geloofsleer, profetische traditie, ethiek en omgangsvormen, …)
 3. Qur’ân: onontbeerlijk is de inzicht in een paar basisteksten uit het Heilig Boek, de Qur’ân. Er wordt nadruk gelegd op de correcte uitspraak, een juiste leeswijze, een authentieke uitleg van de teksten. In de hogere jaren worden de leerlingen gestimuleerd en opgevolgd om zelf moeite te doen teksten te memoriseren. Ook wordt in een later stadium een inleiding tot Qur’ân-wetenschappen gegeven.